Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mátyás király a cinkotai kántornál


Utazásba indult Mátyás király, bevetődött a cinkotai kántorhon. Szállást és vacsorát kírt, de nem volt egyebe a kántornak, csak három tojása, azt is megsüttette Mátyás királynak a cinkotai kántor. Kérdezte Mátyás királyt, hogy:
– Egy kis bor jó vóna?
– Ne tessík hozni! – mondta Mátyás király.
– De kírem, hozatok, mer ín is szeretem – mondta a kántor.
Mátyás király ellenire hozatott bort, píze nem vót, ekűdte a bibliát, és mégis hozatott bort Mátyás királynak, osztán elbúcsúzott.
Mikor Mátyás király hazaírt, mingyá eszibe jutott a cinkotai kántor. Levelet írt, hogy keresse fel Budán, a lakásán Mátyás Sándort. Útnak vette magát a kántor, hogy felkeresi azt a Mátyás Sándor pajtást. Fel is ment, fel is találta Mátyás Sándor házát. Nem akart bemenni, mer a királyi palotába utasították, hogy itt lakik, de mit vót mit tenni, csak bement. Mátyás király már akkor királyi ruhába vót, és tévesztésse nem merte ráfogni, hogy ez a Mátyás Sándor. Kérdezte Mátyás király, hogy mi járatba van. A cinkotai kántor aszonta:
– Mátyás Sándornak egy íccakára szálást adtam meg vacsorát: megevett három tojást, aszonta, most nem fizetek, maj eljön hozzám Budára látogatásra, akkor megfizetek.
Mátyás király osztán összehítta a főtanácsosokat, hogy őtözzenek a legszebb ruhába, jőjjenek el ebídre. Akkor elmentek ebídre, a cinkotai kántort felesígestől felültette az első helre, amazok meg csak csodálkoztak rajta, hogy mifíle ember lehet. A cinkotai kántor osztán megköszönte a szívessígét.
Mikor felálottak, Mátyás király kihítta a palota közepire a főtanácsosokat, aszonta:
– Vessék le magukról egyenkint a felsőruhájokat, tegyék a cinkotai kántor hátára!
Görnyedt mán alatta a cinkotai kántor, nem tudta, hogy mit akarnak véle. Eccer csak aszonta Mátyás király, hogy:
– Mindenki váltsa ki a maga gúnyáját!
Ami írtíket írt a ruha, az asztalra kellett letenni mindenkinek, a Mátyás király elébe, a ruha árát. Odahítta osztán az asztalhon, a pízt nekiadta, de meghatta neki, hogy amihent hazaír, a bibliáját kiváltsa.

Öcsöd (Vajdaság)