Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Gond nélkül élünk


Eccer vót, hol nem vót, Kolozsváron vót, amikor Mátyás király lóháton szokott járni, mer ő lovag vót. Vót neki egy öreg fejér lova, s hát ment, s meglátott egy márványtáblát egy nagy épületen. Hát, ki vót arra írva, hogy gond nélkül élünk. Úgy felharagudt a király.
– Hát, én király vagyok, s én mennyi gondokval élek, s ezek gond nélkül élnek!
Bévágtatott az udvarra, hát kik vadnak ott? Ezek a ferencrendi szerzetes papok.
– Tü gond nélkül éltek?
– Igen, felség.
– Há, akkor hónap reggel gyertek el! Egy közülletek három kérdésre ha meg nem felel, akkor a fejeteket karóba húzatom!
Há, imá kezdtek gondolkozni a papok, busulni, hogy a király mit mondott nekik. Eccer egy cigánlegén vót az udvarukba, amelyik szokott nekik sepregetni s tüzet tenni. Észrevette, hogy a papok mennyire busulnak.
– Szerzetes urak, métt busulnak? – kérdi a cigánlegén.
– Hát, ne es kérdezd, úgyse tudsz segítteni rajta.
– Dehogynem, hátha megoldjuk a dolgot.
– Ne, mit mondott a király!
– Hát, akkor adjanak nekem egy leverendát, s azt a kicsi szürke lovacskát felnyergeljük, s elmenyek én, megfelelek a három kérdésre.
Hát, a papok nagyon örültek, hogy akadott, aki elmenyen, s felel a királynak.
Oda es ért. Az udvari bolondja csoszogott hátra a színy alá, ő az ablakon ki vót könyökölve, me korán fel szokott kelni. Köszönt illedelmesen neki, szépen köszönt, s fogadta.
– Na, szerzetes ur, eljött?
– Eljöttem, felséges királyom.
Hát, akkor le es jött a grádicson, s megkérdezte, hogy:
– Meg tudja-e szerzetes ur mondani, hogy hol a világ közepe?
Ez a cigánlegén, mivelhogy papnak vót őtözve, leverenda rajta, mutatott a ló lába elejibe le.
– Itt van, ne! Ha nem hiszi, mérje körül!
Gondolkozik a király.
– Hát akkor, szerzetes ur, mondja meg, hogy hát hán csillag van az égen?
– Hát, felséges királyom, annyi csillag van az égen, ahán szőrszál van ezen a kis szürke lónn, s ha nem hiszi, számolja meg!
Ez es elég vót a királynak. Hát a harmadik kérdés.
– Hát, mondja meg, szerzetes ur, hogy mit gondolok én?
– Hát, őfelsége azt gondolja, hogy pap vagyok, pedig én egy cigánlegén vagyok – azt mondja.
Hát akkor a királynak nem vót mit mondjon.
– Hát, szerzetes ur, elmehet, megfelelt a három kérdésre.
Így megmentődtek a papok a nagy gondtól.

Andrásfalva (Bukovina)