Mesék Mátyás királyról
Kríza Ildikó gyűjtése
Mátyás király és a fiatal bíró


Mikor Mátyás királ az országba járt-kelt, egy faluba nagy röndetlenségöt látott. Kérdözte, hogy ki itt a bíró. Mondták, hogy:
– Az öreg bírónak a fiát választottuk mög bírónak.
– Hát mé nem az öregöt? – kérdözte Mátyás királ.
– Öregembör bírónak nem való – mondták az embörök.
Bemönt osztán a községházáhon. Hát itt fiatal, gálánt bíró van. Aszongya Mátyás kirá:
– Nem bírónak való ilyen fiatal embör, nem tudom, mög tud-e felelni a bíróságnak?
Aszongya a fiatal bíró: mögfelel ű mindönnek.
– No, ha mög tud felelni, mikor én visszagyüvök, akkor hozzon ide neköm a községházára harminc farkast, negyven okost, hatvan bolondot!
Itt osztán, mikor hazamönt a fiatal bíró, nagyon szomorú lött. Nem köllött neki se innivaló, se önnivaló. Az apja nem állhatta mán. Kérdözi tűle: mér olyan szomorú?
– Hát – aszongya –, azé vagyok szomorú, aszonta Mátyás királ, mikor itt vót, hogy mikorára visszagyün, akkorára vigyek föl a községházára harminc farkast, negyven okost mög hatvan bolondot; mer ha nem viszök, kidob a bíróságbul.
Aszongya az apja:
– Ó, fiam, azon is töröd a fejedet? Hiszen ez sömmi!
De azé az öreg nem mondta mög a fiának. Gondolta, hogy törje a fejit rajta, úgyis bíró akart lönni.
De itt azé az öregembör csak összeszödött olyan harminc embört, aki éppen harmincéves, negyven olyan embört, aki éppen negyvenéves, hatvan olyan embört, aki éppen hatvanéves. Akkor mondta a fiának:
– Majd mögfelelök én!
Mikor ideér Mátyás királ, mögijedt a fiatal bíró, hogy minek gyün ez a sok embör. Talán űtet akarik nézni, hogy mos kidobi a bíróságbul Mátyás királ? Pedig az apja röndölte űket a községházáhom.
Mikor osztán odaértek, hogy mög köll felelni, Mátyás kérdözte:
– Itt van a harminc farkas, negyven okos mög a hatvan bolond?
A fiatal bíró elsápadt, sömmit se tudott felelni.
Akkor az öreg fölállt, és aszonta:
– Igönis itt van!
Mögmutatta Mátyás királnak a harminc fiatal embört: erőssek vótak, mind a farkas; a negyven okost, ezök is negyvenen vótak, negyvenesztendős vót mindegyik; mög a hatvan bolondot, ezök is hatvanan vótak, hatvanesztendős vót mindegyik.
– No, lássák! – mondta Mátyás királ. – Az öregnek csak több esze van, mint a fiatalnak.
Aszonta az öregnek:
– Mos te löszöl itt a bíró!
A fiát pedig csak elkergette, mert nem bírt mögfelelni. Kilükte a bíróságbul. Akkor mondta Mátyás királ:
– Látom, apád okosabb embör most is. A való bírónak, nem te!

Szaján (Vajdaság)